{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-02-16"}}}