{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-01-26"}}}