{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2020-11-27"}}}