{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-02-24"}}}