{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2019-12-10"}}}