{"jahr":"","monat":null,"monatname":null,"monthToLinkForward":{"year":"","month":1},"monthToLinkBackward":{"year":-1,"month":10},"first":3,"tage":"31","einzeln":{"1":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"2":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"3":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"4":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"5":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"6":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"7":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"8":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"9":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"10":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"11":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"12":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"13":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"14":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"15":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"16":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"17":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"18":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"19":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"20":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"21":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"22":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"23":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"24":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"25":{"wochentag":6,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"26":{"wochentag":0,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"27":{"wochentag":1,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"28":{"wochentag":2,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"29":{"wochentag":3,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"30":{"wochentag":4,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"},"31":{"wochentag":5,"klasse":"frei cal-today ","saison":"","date":"2021-05-07"}}}